ATKT Internal Assessment

ITAUTOMECHF.E.COMPEXTCETRX

Timetable for ATKT Internal Assessment (IT – April 2019)

Timetable for ATKT Internal Assessment (AUTO – April 2019)

Timetable for ATKT Internal Assessment (MECH – April 2019)

Timetable for ATKT Internal Assessment (F.E. – April 2019)

Timetable for ATKT Internal Assessment (COMP – April 2019)

Timetable for ATKT Internal Assessment (EXTC – April 2019)

Timetable for ATKT Internal Assessment (ETRX – April 2019)